Yttrande över Naturvårdsverkets rapport om genomförande av artikel 22 om bioavfall i direktiv 2008/98/EG

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller i huvudsak följande:

–       Bioavfall ska separeras och hanteras skilt från annat avfall. Flytande kommunalt bioavfall undantas från kravet, dock inte flytande fett.

–       Biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall ska hanteras skilt från varandra.

–       Som huvudregel ska i första hand den ursprungliga avfallsproducenten se till att bioavfallet materialåtervinns. I andra hand får annan behandlingsmetod som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än materialåtervinningen användas.

–       Utsorterat biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall som innehåller invasiva främmande arter får inte samlas in tillsammans med annat bioavfall eller materialåtervinnas utan ska förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning.

–       Kommunen ska tillhandahålla system för att samla in livsmedels- och köksavfall och insamlingsplatser för utsorterat trädgårds- och parkavfall som är kommunalt avfall.

–       Den som innehar utsorterat trädgårds- och parkavfall som inte materialåtervinns där avfallet uppkom ska lämna detta till det system som kommunen tillhandahåller

–       Naturvårdsverket och kommuner får meddela undantag och dispenser från vissa krav, t.ex. då separat insamling inte bedöms vara genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

–       De nedre gränsvärdena för anmälningsplikt för behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling tas bort och begreppet ”yrkesmässig” införs.

 

Förslagen innebär ändringar i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförordningen (2013:251) och föreslås träda i kraft senast den 31 december 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

bioavfall