Yttrande över Naturvårdsverkets remiss om revidering av cisternföreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring av Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, så att bland annat dubbelreglering undviks gällande de delar som avser bestämmelser om olika tekniska krav och kontroller. Avseende dessa delar ska hänvisning istället ske till Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter (MSBFS 2014:5). Enligt förslaget ska begränsningarna inom vattenskyddsområden också gälla spilloljor. Vidare föreslås en viss utökning av tillämpningsområdet, så att även cisterner ovan mark omfattas av föreskriften och därmed även av informationsplikt. Förslaget innebär vidare att vad som avses med sekundärt skydd inte ska innefatta dubbelmantlade cisterner eller rörledningar och att inga undantag ska göras avseende det sekundära skyddet för befintliga cisterner som är placerade inom ett område som vid ett senare tillfälle än installationen blir vattenskyddsområde. Undantaget från informationsplikten för cisterner som är placerade inomhus tas med förslaget bort.