Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Sammantagen bedömning

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) har reviderats som en del av lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta klimatmål till 2030 det s.k. Fit for 55-paketet. De föreslagna förordningsändringarna ska genomföra ändringarna i EU ETS och därmed säkerställa att de svenska reglerna överensstämmer med EU-rätten. Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund och syfte med förslaget samt konsekvenserna som följer av de val förslagsställaren gjort i förordningsförslaget. Däremot saknas det en beskrivning av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser och berörda företag utifrån storlek, vilket är en brist. Vidare saknas en beskrivning av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag. Samtliga övriga aspekter uppfyller dock kvalitetskraven, vilket är avgörande för helhetsbedömningen. Regelrådet anser därutöver att det hade varit relevant om förslagsställaren kunde beskriva konsekvenserna av förslagen som är en direkt följd av genomförandet av ändringsdirektivet eller ändringsförordningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag