Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i miljöbalken och i förordning (2001:512) om deponering av avfall. Vidare ingår förslag till ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förslaget anges innebära bland annat följande. Det föreslås införas särskilda prövningsbestämmelser i miljöprövningsförordningen för lagring, sortering och mekanisk bearbetning av massor som inte är avfall. Det föreslås att undantaget för användning av ”icke förorenad jord eller annat naturligt material som grävts ut i samband med en byggverksamhet” lyfts från avfallsförordningen till 15 kap. miljöbalken. Gällande prövningsbestämmelserna för avfall föreslås att bestämmelsen i miljöprövningsförordningen gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål förtydligas med en mängdgräns. Det föreslås också att avfallet, utöver att vara icke-farligt, även ska vara inert för att det ska vara lämpligt. Vidare föreslås att bestämmelserna gällande lagring, sortering och mekanisk bearbetning av avfall tydliggörs. En ny bestämmelse föreslås gällande återvinning av jordar som innehåller invasiva främmande arter. Därutöver föreslås ändringar i miljöbalken och deponeringsförordningen som möjliggör att inert och icke-farligt avfall kan lagras längre tid än tre år innan det återvinns, om det finns särskilda skäl och om lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det bakomliggande förslaget

Förslag