Yttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag om godkännande för ingångsavdrag samt förslag till förordning om godkännande för ingångsavdrag.

Vidare innebär förslaget följande ändringar:

  •          ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
  •          ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
  •          ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets  beskattningsverksamhet
  •          ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
  •           ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  •           ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
  •           ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
  •           ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Förslaget innebär att ett s.k. ingångsavdrag ska införas. Ingångsavdraget medför en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I sak innebär den föreslagna nedsättningen att endast ålderspensionsavgift ska betalas på ersättningar upp till 23 500 kr per kalendermånad och anställd. Nedsättningens storlek, tillsammans med inkomsttaket om 23 500 kr per månad, innebär att arbetsgivare med ingångsavdraget får en nedsättning med som mest cirka 5 000 kr per månad och anställd.

Förslaget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2020. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.