Yttrande över Nedstängningsstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller ett förslag till förordning om förstärkt omställningsstöd vid nedstängning. Förordningen föreslås innehålla kompletterande bestämmelser om sådant stöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd. Stödperioden enligt förordningen är en sådan, i dagsläget okänd, månad som ett ikraftträdande av förordningen aktualiseras. En stödperiods motsvarande månad år 2019 utgör stödperiodens jämförelsemånad[1].

Vidare föreslås att ett företag efter ansökan har rätt till omställningsstöd vid nedstängning om företagets nettoomsättning för stödperioden understiger nettoomsättningen för referensperioden. För rätt till omställningsstöd krävs även att en del av nedgången i nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är direkt orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av

·       föreskrifter om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket, 10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,

·       beslut om förbud eller nedstängning i enskilda fall meddelade av länsstyrelsen enligt 16 § samma lag, eller

·       föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda som regeringen har meddelat med stöd av 11 § andra stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen[2].

För att omställningsstöd vid nedstängning ska få lämnas krävs även att

·       företagets nettoomsättning uppgick till minst 180 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

·       stödet för stödperioden uppgår till minst 5 000 kronor,

·       företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på,

·       företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial, och

·       ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den […][3].

I förordningsförslaget finns även definitioner av vissa begrepp, såsom nettoomsättning[4], fasta kostnader[5], löner[6], samt vad som inte ska ses som fasta kostnader[7].

Det finns också bestämmelser om det obligatoriska intyg från revisor som ska bifogas ansökan och vilka uppgifter intyget ska innehålla[8]. Likaså hur omställningsstödet ska beräknas och att om stödet uppgår till minst 100 000 kronor ges omställningsstöd även för de administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan för den stödperioden. Det föreslås att sådant stöd ska ges med högst 10 000 kronor per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för[9].

Det föreslås att omställningsstöd vid nedstängning ska ges med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag för varje stödperiod. Om flera företag i en koncern är berättigade till omställningsstöd vid nedstängning, avser det maximala stödet hela koncernen[10].

En ansökan om omställningsstöd vid nedstängning ska göras elektroniskt till Skatteverket på ett av Skatteverket fastställt formulär[11].

[1] 4 § förordningsförslaget.
[2] 5 § förordningsförslaget.
[3] 6 § förordningsförslaget.
[4] 7 § förordningsförslaget.
[5] 12 § förordningsförslaget.
[6] 13 § förordningsförslaget.
[7] 14 § förordningsförslaget.
[8] 8 § förordningsförslaget.
[9] 11 § förordningsförslaget.
[10] 17 § förordningsförslaget.
[11] 19 § förordningsförslaget.