Yttrande över Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10). Promemorian innehåller förslag till regler som syftar till att ersätta nu gällande regelverk om kupongskatt. Utöver nämnda förslag till ny lag om källskatt på utdelning innehåller promemorian förslag till ändring i följande författningar:
• Förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
• Förslag till ändring i skattebrottslagen (1971:69),
• Förslag till ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
• Förslag till ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
• Förslag till ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,
• Förslag till ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
• Förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1299),
• Förslag till ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m1. och
• Förslag till ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 35-41 §§ i lagen och i övrigt den 1 juli 2022. Lagen tillämpas på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 30 juni 2022. Genom den nya lagen upphävs kupongskattelagen (1970:624). Den upphävda lagen tillämpas fortfarande på utdelningar där utdelningstillfället inträffar före den 1 juli 2022. Även övriga författningsändringar, med undantag enligt fotnot 1, föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Taggar:

källskatt