Yttrande över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller ett förslag till lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet. Det föreslås att landstinget ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till arbetslivet. Insatserna ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och ska bestå av personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde patientens återgång till arbetslivet. Landstingets ansvar föreslås inte omfatta insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Vidare föreslås att om en patient som erbjuds koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska landstinget informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. Landstingets ansvar enligt lagen föreslås omfatta patienter som ges vård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Ett landsting föreslås få sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. När uppgifter enligt den föreslagna lagen utförs ska patientdatalagen (2008:355) vara tillämplig. Slutligen anges att den som arbetar eller har arbetat med att utföra uppgifter enligt den föreslagna lagen inom enskilt bedriven verksamhet omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Det föreslås även en följdändring i patientdatalagen (2008:355) avseende betydelsen av uttrycket hälso- och sjukvård, med ett tillägg av en hänvisning till den nu föreslagna lagen.

Förslaget och följdändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.