Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredningen föreslår en ny paketreselag som till sin utformning och sitt innehåll ligger nära direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU 2015/2302). Det föreslås bland annat i den nya lagen att ansvaret för fullgörandet av paketresor kommer att vila på arrangören, dvs. den som kombinerar och till försäljning erbjuder en paketresa. Återförsäljare kommer endast att vara ansvariga i de fall de till försäljning erbjuder paketresor som kombinerats av en arrangör som är etablerad utanför EES-området, som inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. En regressrätt införs också. Vidare innebär den nya lagen vissa ändringar i reglerna om förhandsinformation. Ändringarna innebär bland annat att de nuvarande reglerna om broschyrer tas bort och att det införs ett krav på att information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär.

Betänkandet innehåller också förslag till ändringar i resegarantilagen (1972:204), sjölagen (1994:1009), distansavtalslagen (2005:59) samt marknadsföringslagen (2008:486).

 

Taggar:

paketreselag