Yttrande över Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i socialförsäkringsbalken och ändring i lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. Det föreslås också ändring i lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare föreslås ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om
ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder. Slutligen föreslås ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonderlagen.

I sak anges förslaget innebära lagändringar som föranleds av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn, i det följande benämnd EU:s förordning om
hållbarhetsrelaterade upplysningar. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas den 10 mars 2021.
Det föreslås att nuvarande bestämmelser om lämnande av hållbarhetsinformation i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tas bort. Som en följd föreslås en ändring i socialförsäkringsbalken som innebär att en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna sådan information som avses i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En konsekvensändring föreslås också i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den innebär att Sjunde AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma hållbarhetsinformation som i dag. EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar medger att medlemsstaterna får besluta att tillämpa förordningen på försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning som avser försäkringsbaserade investeringsprodukter och på värdepappersbolag som tillhandahåller investeringsrådgivning även om de har färre än tre anställda. Det föreslås att sådana företag ska omfattas av förordningen. I lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås ändringar som innebär att de årliga avgifter som Finansinspektionen tar ut med stöd av de lagarna även ska bekosta inspektionens verksamhet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Det föreslås också en ändring i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. som innebär att kraven på tjänstepensionsinstitut att följa förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska vara föremål för Finansinspektionens tillsyns- och ingripandebefogenheter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 mars 2021.