Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och i förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Innebörden i förslaget anges i huvudsak vara att en ny paragraf föreslås där det anges att verksamhetsutövare måste göra en plan för avhjälpande/efterbehandling av föroreningar. I planen ska följande uppgifter ingå: områden med identifierade föroreningsskador, planerat avhjälpande, tidsplan inom vilken avhjälpande av föroreningsskador ska ske samt kostnadsuppskattning av planerat avhjälpande. Därutöver föreslås en övergångsbestämmelse med innebörden att verksamheter som är tillståndspliktiga ska upprätta sina planer inom två år, medan verksamheter som är anmälningspliktiga ska upprätta sina motsvarande planer inom fyra år efter att den föreslagna förordningsändringen har trätt i kraft. Vidare föreslås en ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter med innebörden att den som överträder bestämmelsen om att upprätta en plan i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ska betala en miljösanktionsavgift.

Remissen innehåller även förslag till bildande av en fond för efterbehandling av förorenad mark. Detta förslag inbegriper emellertid inte något förslag till författningsändringar och konsekvensutredningen till fondförslaget granskas därför inte av Regelrådet.

 

 

 

Taggar:

förorenad mark