Yttrande över Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller en rapport från Boverket, där det lämnas förslag på författningsändringar med anledning av nyligen gjorda ändringar i energiprestandadirektivet[1]. Det anges att det har införts nya bestämmelser om laddinfrastruktur i energiprestandadirektivets artiklar 8.2-8.8. Begreppet laddinfrastruktur anges omfatta två olika typer av installationer – dels ledningsinfrastruktur (kanaler för elektriska kablar), dels laddningspunkter (den installation som behövs för att fordonet ska kunna laddas). Det anges att energiprestandadirektivet ställer långtgående krav på installation av ledningsinfrastruktur vid nybyggnad och större renoveringar, samt också krav, även om mer återhållsamma sådana, på installationer av laddningspunkter. Med anledning av detta föreslås det ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338).

I plan- och bygglagen (2010:900), i det följande PBL, föreslås en ny punkt 11 i 8 kap. 4 § som går ut på att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om utrustning för laddning av laddfordon. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett krav enligt nämnda punkt 11 i 8 kap. 4 §, på andra byggnader än bostadshus trots 8 kap. 2 och 5 §§ alltid ska uppfyllas[2]. Ändringarna i PBL föreslås träda i kraft den
10 mars 2020. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov om ansökan om bygglov har gjorts före den 10 mars 2021 och för åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.

I plan- och byggförordningen (2011:338), i det följande PBF, föreslås en ny 3 kap. 20b § om egenskapskrav avseende utrustning för laddning av laddfordon. För att uppfylla det krav på utrustning för laddning av laddfordon som anges i punkt 11 i 8 kap. 4 § PBL ska bilparkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i bostadshus eller på tomten till bostadshus vara utrustade med ledningsinfrastruktur för laddning av laddfordon till varje parkeringsplats. Bilparkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av laddfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna. Dessa krav föreslås endast gälla för byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet.

Vad gäller särskilda krav avseende utrustning för laddning av laddfordon i fråga om redan uppförda byggnader, föreslås att bilparkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av laddfordon. Kravet föreslås endast gälla byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet.

Kraven som gäller utrustning för laddning av laddfordon föreslås inte behöva uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då bilparkeringen är belägen i byggnaden, och ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på bilparkeringen i fall då bilparkeringen är belägen på tomten till byggnaden.

Boverket föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende utrustning för laddning av laddfordon. Ändringarna i PBF föreslås träda i kraft den 10 mars 2020. Det föreslås att bestämmelserna avseende antal laddningspunkter ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2025.

[1] Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.
[2] Se plan- och bygglagen (2010:900) för mer information om de befintliga lagrum som det hänvisas till https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan–och-bygglag-2010900_sfs-2010-900