Yttrande över Nya regler om hållbarhetsredovisning, SOU 2023:35

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ökade krav om hållbarhetsredovisning vilket förväntas innebära betydande kostnader för berörda företag. Samtliga avsnitt i konsekvensutredningen beskrivs på ett godtagbart sätt. Det framgår tydligt vilka företag som kan komma att påverkas av förslaget, både vad gäller antal, storlek och bransch. Det framgår även vilka kostnader som kommer träffa företagen och hur stora dessa kan komma att bli. Hänsyn har tagits till vilka möjligheter olika företag har att börja tillämpa de nya reglerna.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag