Yttrande över Nya skatteregler för företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i kupongskattelagen (1970:624), inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslaget innefattar:

En generell ränteavdragsbegränsning i bolagssektorn. I första hand föreslås en EBIT[1]-regel som innebär att avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT, i andra hand en EBITDA[2]-regel som innebär att avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA. Det föreslås även en förenklingsregel som innebär att avdrag ska kunna göras för negativt räntenetto upp till 100 000 kronor.
En sänkning av bolagsskatten och expansionsfonsskatten, från 22 procent till 20 procent.
Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer.
Riktad begränsning av ränteavdrag för vissa interna skulder.
Skatteregler om avtal om finansiell leasing, inklusive en förenklingsregel.
Ett primäravdrag för hyreshus som innebär att utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, får 10 procent av utgifterna dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs.
Höjd schablonintäkt på avdrag för avsättning till periodiseringsfond och att återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond sker med 110 procent av avdraget i vissa fall.
En permanent och en tillfällig schablonintäkt på säkerhetsreserven.
Tillfällig begränsning av underskottsavdrag för juridiska personer.

[1] EBIT (earnings before interest and tax) det vill säga avdragsunderlaget baserat på resultatet före finansiella poster och skatter.
[2] EBITDA (earnings before interest tax depreciation and amortization) det vill säga resultatet före finansiella poster, skatter samt avskrivningar.