Yttrande över Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i trafikskadelagen (1975:1410) och i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring. Det ingår också förslag till ändring i konkurslagen (1987:672) och ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Slutligen ingår förslag till ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Trafikskadelagens tillämpningsområde justeras för att omfatta även vissa typer av långsammare eldrivna motorfordon. Det föreslås vidare nya regler med anledning av direktivets krav på ett nationellt insolvensorgan och dess bestämmelser om intyg om skadehistorik. Dessutom föreslås bland annat att den lägsta tillåtna maximala ersättningsnivån för motortävlingsförsäkringar höjs. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, med undantag för bland annat de regler som avser det nya insolvensgarantisystemet. De reglerna föreslås i stället träda i kraft den dag regeringen bestämmer

Det bakomliggande förslaget

Förslag