Yttrande över Ökad kontroll över tandvårdssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att det införs en tillståndsplikt för privat tandvårdsverksamhet. Även företag som redan i dag bedriver sådan verksamhet måste ansöka om tillstånd. Det föreslås även ökade kontroller, dels av vilka som beviljas tillstånd, dels av vilka som uppfyller kraven för att bli anslutna till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd och slutligen ska vissa villkor vara uppfyllda för att utbetalning av ersättning ska ske.

Det framgår vilket syftet med förslaget är, att det är förenligt med EU-rätten, samt när reglerna föreslås träda i kraft. Det finns också ett resonemang kring alternativa lösningar. Konsekvensutredningen innehåller dock väldigt lite information om hur förslaget påverkar företag. Det går att utläsa viss information i samband med att förslagsställaren uppskattar kostnader för de olika myndigheterna, men i övrigt saknas en analys av hur förslaget kan komma att påverka företag. Regelrådet anser att det är anmärkningsvärt att utredningen presenterar ett förslag som så tydligt påverkar företag utan att konsekvenserna för dessa har utretts ordentligt. Även om syftet med förslaget är att skapa ett bättre system där huvudfokus ligger på att skydda patienter och statliga medel ska konsekvenserna för företag utredas om förslaget förväntas få effekter för företag. Regelrådet bedömer därför att redovisningen av de delaspekter som rör företagens storlek, påverkan på kostnader, tidsåtgång och verksamhet, konkurrens samt behov av informationsinsatser är bristfälliga.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag