Yttrande över Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (promemoria) och Kapacitetsutmaningen i elnäten (rapport)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i ellagen (1997:857) och förslag till ändring i förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet.

I sak innebär förslaget följande.

I promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet, som tillkommit på initiativ av Energimarknadsinspektionen (Ei), anges förslag till lagändring som gör det möjligt att införa incitament för nätföretagen i regleringen som styr mot andra lösningar än traditionella nätinvesteringar när det är motiverat för att uppnå kostnadseffektivitet i nätverksamheten på sikt.

Rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten bygger på ett regeringsuppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten ur flera perspektiv. Den utmynnar i två förslag till lagändringar. Det första handlar om förtydligad anslutningsplikt vid kapacitetsbrist. I dag är kapacitetsbrist ett särskilt skäl som tillåter att nätkoncessionshavare får neka anslutning. Ei föreslår därför ett förtydligande i ellagen om att nätkoncessionshavaren inte får åberopa kapacitetsbrist som kan åtgärdas med andra samhällsekonomiskt motiverade insatser, såsom flexibilitetsresurser, än utbyggnad av nätet.

Det andra förslaget innebär ökad föreskriftsrätt för Ei avseende undantag från 24-timmarskravet. I dag finns ett krav om att elavbrott inte får överstiga 24 timmar. Förslaget skulle göra det möjligt att reglera i vilka fall undantag från detta krav får ske.