Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Utredningen föreslår att skolhuvudmän inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på entreprenad till en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person. Det bör även vara möjligt att överlämna fjärrundervisning i modelsmålsundervisning och studiehandledning på modersmål på entreprenad till andra skolhuvudmän. Detta anges öka huvudmännens möjligheter att erbjuda eleverna sådan undervisning och handledning.