Yttrande över Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I konsekvensutredningen beskrivs förvisso bland annat bakgrund och syfte samt ett summariskt resonemang ges om hur förslaget påverkar företagens konkurrenssituation. Dock hade det behövts mer beskrivning av exempelvis alternativa lösningar, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, företagens antal, storlek och bransch samt hur företagens verksamheter påverkas av förslaget. Sammantaget finner Regelrådet att bristen på resonemang om hur företag påverkas och bristen på resonemang kring om förslaget kan påverka negativt gör att helheten trots allt inte är tillräcklig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfylls  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag