Yttrande över Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om ändring i miljöbalken och till ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Det ingår också förslag till ändring i lagen (2010:921) om mark och miljödomstolar. Därutöver ingår förslag till ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Vidare föreslås ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter och ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet. Dessutom föreslås ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) och i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten. Det lämnas även förslag till ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer och i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket. Slutligen föreslås ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251, i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet och i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås att ändringsprövning ska vara huvudregel när någon ansöker om att ändra en miljöfarlig verksamhet. Detta ska regleras i 16 kap. 2 a § miljöbalken, där ändringsprövning görs obligatorisk om inte verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd till hela verksamheten. Prövningsmyndigheten gör avgränsningen av vilket beslutsunderlag som behövs och vilka villkor som har miljömässigt samband med ändringen. En ny andra punkt i 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen införs, som knyter tillståndsplikten till tillståndets omfattning eller tidigare meddelade särskilda villkor. Punkten anges förtydliga att tillståndets ram och särskilda villkor också utgör ramen för tillståndets rättskraft och därmed gränsen mellan tillståndsplikt och anmälningsplikt. Det föreslås en nedre kvalifikationsgräns för anmälningsplikt enligt 1 kap. 11 § 1. miljöprövningsförordningen när tillståndspliktig eller tillståndsgiven verksamhet ändras. Uppenbarhetsrekvisitet i 24 kap. 13 § miljöbalken tas bort och det ska vara möjligt att ändra villkor när omständigheter ändras, oavsett om dessa förutsågs eller inte vid den ursprungliga prövningen. En obligatorisk omprövning av befintliga domar och beslut om tillstånd införs för att förse miljöfarliga verksamheter med moderna miljövillkor. Bestämmelsen gäller verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen och omprövningen ska initieras av verksamhetsutövaren. Med moderna miljövillkor avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa eller miljön har bestämts i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år. Om det i domen för ett gällande tillstånd enligt miljöbalken bestämts en annan tid för omprövning av miljövillkoren ska denna tid gälla. Tillståndsmyndigheten får även bestämma att tiden för omprövning ska vara kortare än 40 år. Tio år efter att ett beslut eller en dom om tillstånd samt beslut eller dom om moderna miljövillkor meddelats ska tillsynsmyndigheten göra en bedömning om det finns behov av att ompröva tillståndet enligt 24 kap. 5 § miljöbalken samt upprätta en skriftlig motivering till sin slutsats. En sådan bedömning med skriftlig motivering ska därefter ske vart tionde år. Intervallet kan anpassas vid behov till exempel med hänsyn till meddelande om nya så kallade BAT-slutsatser (BAT: Best available technology). Det föreslås således ett delat ansvar mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet för omprövning av tillstånd och villkor. Det föreslås att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken ska läggas till bland de tillstånd som kan omprövas enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. En grund för omprövning av tillstånd och villkor, om en sådan behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet, ska läggas till i 24 kap. 5 § miljöbalken. En bestämmelse införs med innebörden att det ska vara möjligt att besluta om bestämmelser och villkor som innebär att verksamheter avsevärt försvåras om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Det föreslås att tillståndsmyndigheten på begäran av sökanden ska kunna förlänga giltigheten för ett befintligt tidsbegränsat tillstånd med högst tre år. Det föreslås att en äldre bestämmelse som innebär att tillstånd till äldre verksamheter vid en omprövning endast kan tidsbegränsas om det var möjligt enligt den äldre lagstiftningen eller om det följer av internationella konventioner ska tas bort.  Genom att bestämmelsen tas bort kan samtliga befintliga verksamheters tillstånd tidsbegränsas vid en omprövning. Länsstyrelsens roll som nav och aktiv samrådspart i samrådsprocessen föreslås stärkas genom ändrade och nya bestämmelser. Länsstyrelsen ska verka för att olika statliga intressen som berörs på ett väsentligt sätt identifieras för verksamhetsutövaren tidigt i processen. Det föreslås ökade krav på hur länsstyrelsen redovisar sin bedömning av vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och på innehållet i samrådsredogörelsen. Det föreslås att Kammarkollegiets partsroll tas bort och att motsvarande resurser förs över till Havs- och vattenmyndigheten. För de centrala myndigheter som har kvar partsrollen föreslås styrning mot ökad dialog, samverkan och samordning i ett tidigt handläggningsskede. vilket ska tydliggöras i myndigheternas instruktioner. Det föreslås bestämmelser i syfte att muntliga förberedelser och tidsplaner ska användas oftare. Genom en ändring i 22 kap. 2 § miljöbalken ska det bli lättare att avvisa en ofullständig ansökan tidigt när synpunkter från samrådet inte har bemötts eller ansökan på annat sätt är ofullständig. Det föreslås att det ska vara lättare att avgöra mål i mark- och miljödomstol utan huvudförhandling, om målets omfattning och svårighetsgrad gör det ändamålsenligt. Bestämmelser omformuleras för att bli mer teknikneutrala med angivet syfte att underlätta digitalisering och ett antal ytterligare förslag lämnas för att justera prövningsprocessen. Det föreslås att om ett mål eller ärende enligt miljöbalken pågår om tillståndsprövning av en verksamhet, ska regeringen besluta om förbehåll innan första instans har meddelat dom eller beslut om tillåtlighet.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som kan väntas ge effekter av betydelse för företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag