Yttrande över Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning SWD (2022) 542 final.

Den 26 oktober 2022 presenterade kommissionen sitt förslag till revidering av luftkvalitets-direktiven[1]. Syftet är att åtgärda de brister som identifierats när det gäller miljö och hälsa, styrning och verkställighet, övervakning och bedömning samt information och kommunikation. Kommissionen föreslår att de två befintliga direktiven slås samman till ett direktiv. Förslaget innehåller mer ambitiösa normer och mål för luftkvalitet på medellång- och lång sikt, förbättringar i hur luftkvalitet ska kontrolleras och hur upptäckta problem ska åtgärdas samt regler kring utökad information om luftkvalitet till allmänheten.

Förhandlingar i rådet inleddes i början av 2023 under det svenska ordförandeskapet.

 Kommissionens konsekvensanalys indikerar att förslaget bedöms kunna bidra till en kraftig förbättring av luftkvaliteten runt om i Europa fram till 2030. Tre politiska alternativ med olika nivåer av anpassning till WHO:s luftkvalitetsriktlinjer från 2021 har identifierats. Alla tre alternativen – ”fullständig anpassning” (I-1), ”närmare anpassning” (I-2) och ”partiell anpassning” (I-3) – skulle medföra betydande hälso- och miljöfördelar, om än i varierande grad. För alla tre alternativen visar dock konsekvensanalysen att samhällsnyttan är betydligt större än kostnaderna.

Läs Regelrådets yttrande i sin helhet i bifogad fil nedan.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (direktivet om metaller och PAH).

Det bakomliggande förslaget

Förslag