Yttrande över Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL). Det föreslås att ett beslut om återbetalning av felaktigt utbetalade belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart. Vidare föreslås att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning. Detta för att säkerställa ett rättssäkert förfarande vid beslut om återbetalning. Det kan handla om situationer där det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas eller där betalning före laga kraft skulle medföra betydande skadeverkningar eller annars framstå som oskäligt.