Yttrande över Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås att omställningsstödet för företag som har fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj-juli 2020. Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för maj-juli 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen (2020:548) om omställningsstöd. Den befintliga förordningen (2020:552) om omställningsstöd får en ny rubrik[1].

Den föreslagna förordningen innehåller exempelvis följande bestämmelser. Föreslagna stödperioder enligt förordningen är maj 2020 som en individuell stödperiod samt juni och juli 2020 som en annan individuell stödperiod. En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. Ett företag föreslås efter ansökan ha rätt till omställningsstöd för stödperioden maj 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden. Vidare föreslås att ett företag efter ansökan har rätt till omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att:

 • nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
 • företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
 • stödet för stödperioden uppgår till minst 5 000 kronor,
 • företaget under perioden mars 2020 – juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,
 • företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på och
 •  ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den 15 december 2020.

Vidare föreslås att omställningsstöd endast får beviljas om företaget har lämnat ett skriftligt undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för
 • stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,
 • huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4[2] är uppfyllda,
 • summan av företagets fasta kostnader[3] för stödperioden,
 • i vilken omfattning företaget har tagit emot försäkringsersättning, skadestånd, och annan liknande ersättning eller statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på,
 •  nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden, om företaget är ett så kallat förlustföretag[4].

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om det sökta omställningsstödet understiger 300 000 kronor, ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 300 000 kronor, ska revisorn bestyrka uppgifterna med rimlig säkerhet. Kravet på yttrande från revisor föreslås inte gälla om det sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte har begärt att företaget ger in ett sådant yttrande enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Omställningsstöd föreslås inte få lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan för respektive stödperiod kan anses vara på obestånd, ha näringsförbud, har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Vidare föreslås att omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för stödperioden. Om stödet för en stödperiod uppgår till minst 100 000 kronor ska omställningsstöd även ges för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd för den stödperioden. Sådant stöd ska ges med högst 10 000 kronor per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för.

För stödperioden maj 2020 föreslås omställningsstödet uppgå till högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för juni och juli 2020 till högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Om flera företag i en koncern är berättigade till omställningsstöd avser det maximala stödet hela koncernen.

Ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

Förordningen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

[1] Ny föreslagen rubrik på den befintliga förordningen: Förordning om omställningsstöd för mars och april 2020.
[2] Avser följande villkor: att nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19, att företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020, samt att företaget under perioden mars 2020 – juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period.
[3] I förordningsförslagets 12 och 13 §§ anges vad som är att se respektive inte se som en fast kostnad.
[4] I förordningsförslagets 17 § 2 st. anges följande: Ett företag anses vara ett förlustföretag om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 eller stödet för stödperioden överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.