Yttrande över Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten anges från parternas sida ha varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Enligt principöverenskommelsen ska ändringar genomföras i bland annat lagen (1982:80) om anställningsskydd, ett nytt och parallellt offentligt studiestödssystem ska införas samt ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal ska införas. Dessa insatser ska komplettera varandra och utgöra delar av en helhet.

I den rubricerade promemorian föreslås ett nytt parallellt offentligt studiestödssystem, i linje med de avtalsslutande parternas principöverenskommelse. Målgrupp för stödet är studerande som är svenska medborgare och vissa utländska medborgare, i likhet med vad som gäller inom studiemedelssystemet. Det framgår också vilka villkor som den studerande ska uppfylla, vilka utbildningar som ska ge rätt till omställningsstudiestöd och hur länge omställningsstudiestöd kan lämnas. Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska administrera omställningsstudiestödet.

Det föreslås en ny lag samt förordning om omställningsstudiestöd. Utöver det föreslås det större och mindre ändringar i ett antal befintliga författningar[1]. De nya och ändrade författningarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022, förutom ändringen av förslaget till ny lag om arbetslöshetsförsäkring som ska träda i kraft den 2 januari 2023.

[1] Socialförsäkringsbalken (2010:110), lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen (1999:1395), studiestödsdatalagen (2009:287), lagen (2017:527) om studiestartsstöd, studiestödsförordningen (2000:655), förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst, förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd, studiestödsdataförordningen (2009:321), fängelseförordningen (2010:2010) samt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Det bakomliggande förslaget

Förslag