Yttrande över Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innehåller ett antal förtydliganden av dagens regelverk när det gäller byggherrars ansvar och även skärpningar i krav på kontroll i såväl bygg- som förvaltningsskedet. Även kraven på kompetens och oberoende hos sakkunniga skärps i vissa fall.

Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget och alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd håller tillräcklig kvalitet. Regelrådet noterar särskilt att beskrivning av alternativa lösningar är ovanligt tydlig. Även förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser har beskrivits på ett tillräckligt tydligt sätt. De företag som berörs av förslaget har beskrivits tillräckligt tydligt utifrån såväl branschtillhörighet som antal och storlek. Särskilda utmaningar när det gäller att ge en bild av företagens antal och storlek kanske framför allt inom gruppen byggherrar har förklarats tillräckligt tydligt för att de uppskattningar som görs ska kunna anses tillräckliga. Det finns en tillräckligt tydlig beskrivning av förslagets påverkan på företagens verksamhet. Att det saknas information om regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är acceptabelt utifrån förutsättningarna i ärendet.

Regelrådet finner att det också finns värdefull information om påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och konkurrensförhållanden. När det gäller dessa aspekter finner Regelrådet emellertid att det hade behövts en tydligare bild i några avseenden. Det anges finnas risk för skenade kostnader under vissa förutsättningar men har inte förklarats tillräckligt tydligt varför dessa förutsättningar bedöms kunna undvikas. Kostnadspåverkan i förvaltningsskedet är en annan aspekt som hade behövts beskrivas tydligare. Regelrådet har förståelse för att det kan finnas en mycket stor variation i vilka kostnader det blir utifrån förutsättningar i det enskilda fallet, men framhåller att ett möjligt sätt att hantera sådana problem är att redovisa några exempelberäkningar utifrån olika tänkbara förutsättningar. Både kostnads- och konkurrenspåverkan till följd av ökad kontroll av byggprodukter hade behövt beskrivas tydligare. Även särskild hänsyn till små företag hade behövt beskrivas tydligare. Regelrådet finner, som nämnts, att det finns värdefull information även i dessa avseenden men för att beskrivningen ska anses fullt tillräcklig så hade det behövts kompletterande information.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag