Yttrande över Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter (Ds 2018:33). I promemorian föreslås följande författningsändringar.

I lagen (1976:206) om felparkeringsavgift föreslås följande.

Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas om felparkeringsavgift inte har betalats inom föreskriven tid. Användningsförbud inträder först när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kr och minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kr senast skulle ha betalats. I den totala avgiftsskulden ska inte avgift räknas in som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet och inte heller avgift som har anstånd med betalningen. Användningsförbudet gäller till dess den totala avgiftsskuld som har lett till förbudet har betalats. Om det finns särskilda skäl får ansvarig myndighet medge att ett visst fordon trots det nämnda används.

Om ett fordon har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, får det användas av den nya ägaren även om felparkeringsavgift som en tidigare ägare är betalningsskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om avgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är betalningsskyldig för.

Om ett fordon används i strid med användningsförbudet ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar. Den som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

I lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter föreslås ett tillägg innebärande att Kronofogdemyndigheten inte kan ianspråkta ett fordon för skulder som uppkommit före eller samma dag som en exekutiv försäljning efter en utmätning eller ett ianspråktagande, eller en försäljning av ett konkursbo.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister föreslås ett tillägg i bilaga 1 och 4, avseende vad som ska framgå i vägtrafikregistret. Om ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten efter en utmätning eller ett ianspråktagande, eller om ett fordon har sålts av ett konkursbo, ska det framgå datum för överlåtelsen samt uppgift om att aktuellt fordon inte får tas i anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppstått före eller samma dag som överlåtelsen. Dessutom ska uppgift om användningsförbud och datum framgå.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.