Yttrande över Översyn av ombyggnad i PBL m.m. (rapport 2021:19)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). Vidare ingår förslag till ändring i förordningen (XX) om energimätning i byggnader och ändring i förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Det föreslås också ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Det föreslås också ändring i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande och i förordningen (2019:676) om stöd till byggemenskaper.

I sak anges förslaget innebära att plan- och bygglagens begrepp ”ombyggnad” ska ersättas med ”påtaglig förnyelse”. I anslutande författningar där ombyggnad används i samma betydelse som i PBL föreslås motsvarande följdändringar. Det föreslås att påtaglig förnyelse ska definieras i PBL. För att en åtgärd ska anses utgöra en påtaglig förnyelse ska åtgärden vara bygglovs- eller anmälningspliktig, innebära att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden genomgår omfattande åtgärder samt medföra en stor ekonomisk investering. Innebörden av omfattande åtgärder ska preciseras ytterligare i plan- och byggförordningen genom ett antal kriterier. Det föreslås att följdkrav som ska ställas vid påtaglig förnyelse avgränsas till att omfatta tillgänglighet, brister som medför betydande risker med avseende på hälsa och säkerhet samt särskilda krav kopplade till implementeringen av EU-direktiv. Det anges vilka följdkrav som kan ställas på hela byggnaden respektive endast på den del som påtagligt förnyas. Reglerna ska redigeras om språkligt och ges en mer enhetlig struktur.

Det bakomliggande förslaget

Förslag