Yttrande över Palett för ett stärkt civilsamhälle

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I utredningen föreslås ändring i lagen om offentlig upphandling så att bl. a. upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster vars värde understiger tröskelvärdet om 750 000 euro och som inte har ett gränsöverskridande intresse inte ska omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling. Förslaget innebär att myndigheten kan upphandla sådana tjänster utan krav på viss form, vilket innebär att det inte finns något krav på hur en leverantör ska anlitas. Vidare föreslås bland annat att möjligheten att reservera kontrakt för vissa tjänster i LOU-direktivet införs i svensk lagstiftning.