Yttrande över Pensionsmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter avseende identifiering vid fondval och fondbyten på Pensionsmyndighetens webbplats

Remissen innehåller Pensionsmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2012:9) om självbetjäningstjänster via Internet, förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2011:13) om personlig kod
och blankett för fondval och fondbyte samt förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2011:4) om val och byte
av fond inom premiepensionssystemet. De föreslagna ändringarna medför ett krav på identifiering med e-legitimation för att göra fondval och fondbyten på Pensionsmyndighetens webbplats. Idag är det möjligt att logga in på Pensionsmyndighetens webbplats med antingen e-legitimation eller personlig kod för att göra fondval eller fondbyten. De föreslagna ändringarna uppges vara ett steg i Pensionsmyndighetens säkerhetsarbete som syftar till att en tillräckligt säker lösning används för identifiering och underskrift på myndighetens webbplats. Av remissen framgår att regeringen år 2011 fattade beslut om att stoppa möjligheten att genomföra så kallade massfondbyten och att det således redan idag endast är tillåtet att göra individuella fondbyten. Av remissen framgår vidare att de nu föreslagna föreskriftsändringarna endast innebär ändrade förutsättningar avseende hur individuella fondbyten för kundens räkning kan genomföras.