Yttrande över Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Förslaget innebär att uppgifter ska lämnas enligt kravställd meddelandestruktur och i det XML-format (Extensible markup language) som följer av den internationella standarden ISO 20022 UNIFI (Universal financial industry message scheme).

Uppgifter får dock lämnas manuellt i de fall där den brottsutredande myndigheten bedömt att det är lämpligt.

Uppgifter ska överföras med det kryptografiska kommunikationsprotokoll som Polismyndigheten anvisar.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2023 och behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag