Yttrande över Polismyndighetens förslag till ändringar i föreskrifter om ordningsvakter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Det nu remitterade förslaget syftar till att anpassa innehållet till den nya lagen och förordningen om ordningsvakter, samt att genomföra andra nödvändiga förenklingar, förtydliganden och ändringar. Vissa aspekter i konsekvensutredningen är beskrivna på ett godtagbart sätt, exempelvis berörda företag utifrån antal och bransch och förslagets påverkan på företagens andra kostnader och verksamhet.

Mot bakgrund av att ansökan till Polismyndigheten ändras – där det nu remitterade förslaget inför en process för hur en enskild eller juridisk person kan ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter, så hade det varit behövligt med en beskrivning av förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader. En sådan redovisning hade med fördel även kunnat innehålla en jämförelse med hur ansökan går till idag. Utöver det hade förslagsställaren behövt beskriva storleksfördelningen för berörda företag på ett utförligare sätt, för att tydligare kunna påvisa förslagets effekter för såväl mindre som större företag. Det saknas också en beskrivning av om särskilda hänsyn kan tas till små företag vid reglernas utformning. Slutligen vill Regelrådet framföra att det hade varit värdefullt om förslagsställaren beskrivit förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, utifrån en såväl möjligt positiv som negativ påverkan som kan uppstå.

Regelrådet kan inte bortse från nämnda brister vid en sammantagen bedömning av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag