Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723-733/778-788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås att ett kombinerat urvalsförfarande för ett nationellt tillstånd att använda radiosändare i ett frekvensblock om 2 x 10MHz i frekvensbandet 723-733/ 778-788 MHz (FDD5-blocket). Det kombinerade urvalsförfarande som föreslås innebär inledningsvis att antalet tillstånd begränsas vartefter tillståndsprövning sker efter allmän inbjudan till ansökan. Därefter sker prövning enligt jämförande urvalförfarande (skönhetstävling), anbudsförfarande (auktion) eller en kombination av dessa båda förfaranden. Det föreslås också krav på hur ansökan ska utformas samt att bankgarantier ska lämnas. Vad gäller bankgarantierna anges dessa närmare komma att regleras i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. Därtill föreslås regler om hur urvalsförfarandet ska genomföras, vissa förbud och hur tillståndsgivning och betalning ska gå till.