Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

I sak anges förslaget innebära att det som står om den krets som omfattas av bestämmelserna moderniseras och anges med hänvisning till lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) i stället för telelagen. Den krets som träffas av regleringen ska, vad gäller fredstida planering, planera för att vid höjd beredskap fortsätta driften av verksamheten och så långt som möjligt tillhandahålla samma tjänster som i fredstid. Den berörda kretsen ska styra och överföra nationell trafik inom Sverige samt ställa personal för samverkan till förfogande i den omfattning som krävs. I övrigt föreslås att ett krav om att ett företag ska vara berett att flytta verksamhet till annan enhet inom företaget om en aktuell enhet hotas av markstrid tas bort. Det föreslås också krav avseende den fredstida organisationen med innebörd att företagen ska hålla en organisation för verksamhet vid höjd beredskap och krig aktuell. Ett krav på att begära uppskov för den personal som är krigsplacerad inom försvarsmakten och oundgängligen erfordras för företagets verksamhet vid höjd beredskap och krig föreslås tas bort.