Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2012:2) om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om på vilket sätt skyldigheten att rapportera störningar ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. I enlighet med nu gällande regler ska tillhandahållaren av tjänster lämna en inledande rapport och en kompletterande rapport.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att tillhandahållaren ska lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget. Det föreslås att den inledande rapporten ska innehålla tillhandahållarens preliminära bedömning av störningens eller avbrottets orsaker.

Vidare föreslås en ändring av ordvalet abonnenter till anslutningar.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en kompletterande rapport till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att en sådan rapport ska lämnas till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget.