Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning samt föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter, m.m.

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning samt föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter. Syftet med förslagen är att tydliggöra skyldigheterna i bestämmelsen i 5 kap. 6c § samt 6 kap. 4a och 4b §§ lagen (2003:89) om elektronisk kommunikation. Bestämmelserna är en implementering av direktiven 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt direktivet 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation. I remissen föreslås bl.a. att tjänstetillhandahållare ska rapportera in viss information i samband med betydande störningar vid tillhandahållandet av nät- och tjänster för elektronisk kommunikation samt underrätta om integritetsincidenter. De företag som berörs av förslagen är tjänstetillhandahållare av traditionell telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni, Internettjänster, infrastruktur i form av kanalisation samt drift och överföring av signaler.