Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i styrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

I remissen anges att ändringarna leder till minskade administrativa kostnader för företag. Regelrådet delar denna uppfattning och tillstyrker förslagen.

Den upprättade konsekvensutredningen uppfyller i allt väsentligt kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.