Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftssäkerhet

Post- och telestyrelsen (PTS) avser att med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation utfärda föreskrifter om driftssäkerhet. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är främst att förtydliga vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som tillhandahållare ska vidta för att säkerställa en rimlig nivå av driftssäkerhet vid tillhandahållande av allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elekroniska kommunikationstjänster.

Föreskrifterna avser övergripande driftsäkerhetsarbete, dokumentation av tillgångar och förbindelser, riskanalys och konsekvensanalyser som ska göras, hantering och planering vid händelser som kan orsaka störningar och avbrott, åtgärder efter riskbedömning, åtgärder avseende åtkomst och behörighet, övervakning och beredskap samt åtgärder avseende redundans och reservkraftsförsörjning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Taggar:

driftssäkerhet