Yttrande över Post- och Telestyrelsens förslag till föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Post- och telestyrelsen (i det följande PTS) föreslår föreskrifter med bestämmelser om hur statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster ska beräknas och om kontroll av överkompensation. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om verkställighet av förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster (i det följande benämnd stödförordningen). Vidare föreslås vilka uppgifter ansökan om stöd ska innehålla. Ansökan ska ges in till Länsstyrelsen. De föreslagna föreskrifterna innehåller även vad Länsstyrelsens beslut om stöd ska innehålla och hur utbetalning ska ske. Föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 april 2015.

Taggar:

betaltjänster