Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Regelrådet har tidigare yttrat sig över samma föreskriftsförslag den 14 februari 2018, ärende med diarienummer RR 2018-17. Konsekvensutredningen ansågs bristfällig i det nämnda ärendet. Därefter har förslagsställaren kompletterat konsekvensutredningen och remitterar nu Regelrådet på nytt.

Regelrådets yttrande i detta ärende omfattar endast förslagsställarens nya nationella undantag för användning av radiosändare för luftburna satellitterminaler. Förslagsställaren anger att det nu gällande undantaget för satellitterminaler i 1 980–2 010 MHz tydliggörs så att det framgår att det endast gäller för icke luftburen användning vilket inte tidigare har förekommit i det här frekvensområdet. Det anges att det nya undantaget möjliggör tillståndsbefriad användning av radiosändare för bredbandsuppkoppling till luftfartyg via satellitnätverk i frekvensområdet 1 980 – 2 010 MHz.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Taggar:

radiosändare