Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare jämte komplettering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet har den 1 april 2015 (RR-2015-0127) yttrat sig över Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Kritik riktades mot konsekvensutredningens redovisning av berörda företag och förslagets påverkan på företagens administrativa samt andra kostnader. Sammantaget bedömde Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyllde kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning. Med anledning av kritiken har PTS vidtagit ändringar i den del av konsekvensutredningen som Regelrådet funnit bristfällig. Därutöver föreslår PTS en rättelse av nu gällande föreskrifter. Regelrådet avgränsar yttrandet till genomförda kompletteringar.

I likhet med föregående remiss föreslås undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare för järnvägens säkerhetssystem i 516-8516 kHz-bandet. Nytt förslag är en tydliggörande formulering av användningsområdet för undantaget till ”trådlös ljudöverföring och multimedia-baserad strömning”. Enligt PTS är det befintliga undantaget formulerat på ett sådant sätt att det inte framgår tydligt att både trådlös ljudöverföring och multi-media baserad strömning tillåts varför en tydligare formulering föreslås.

 

Taggar:

radiosändare