Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare och är en omarbetning i förhållande till nu gällande föreskrifter på området vilka upphävs när de nya föreskrifterna träder i kraft. Syftet med förslaget är dels att fler användningsområden ska undantas från kravet på tillstånd och dels att föreskrifterna ska bli mer tydliga och lättillgängliga.