Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till nya föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster.

Det anges att de nu föreslagna föreskrifterna innebär en hopslagning av flera gällande föreskrifter inom säkerhetsområdet till en regelsamling. Förslaget till föreskrifter anges specificera och komplettera skyldigheterna i den nya lagen om elektronisk kommunikation (LEK), mer specifikt skyldigheterna i 1 kap. 11 § samt 8 kap. 1, 3 – 6 och 9 §§ i denna lag. I sak anges förslaget i stora delar motsvara de nuvarande föreskrifterna. Vissa krav förtydligas och vissa ändringar och tillägg görs. Det anges att föreskrifterna bland annat innehåller krav på det övergripande säkerhetsarbetet, riskanalys, åtgärder efter riskbedömning, åtgärder avseende åtkomst och behörighet, loggning, kryptering, redundans och reservkraft, åtgärder avseende övervakning och beredskap, fredstida planering för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer, information till användare om konkret och betydande hot om en säkerhetsincident samt rapportering av säkerhetsincidenter till Post- och telestyrelsen (PTS).

Det bakomliggande förslaget

Förslag