Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Remissen innehåller förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

I sak anges förslaget innebära att det i hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att offentligt finansierad hälso- och sjukvård får ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen, ska avtalet innehålla villkor om dessa krav.