Yttrande över Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt förslag till förordning med instruktion för privatkopieringsnämnden.

Utredningens förslag innebär nya regler för hur avgränsningen av vilka som är ersättningsberättigade och ersättningsskyldiga ska göras samt att ett visst ansvar för att fastställa ersättningen ska flyttas till staten. Vidare föreslås att det inte längre ska anges några ersättningsnivåer i lag. I stället föreslås att en ny myndighet ska inrättas som, med beaktande av vissa i lag angivna förhållanden, i en föreskrift vartannat år ska precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och ersättningsnivåerna för dessa. Därutöver föreslås vissa övergångsbestämmelser.

Det bakomliggande förslaget

Förslag