Yttrande över promemoria avseende genomförande av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG

Med anledning av genomförandet av EU:s direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG med samma namn, föreslås ändringar i två olika förordningar: Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människans hälsa respektive utlänningsförordningen (2006:97).

Ändringarna består i att en hänvisning görs till det nationella system för rapporteringsformaliteter (Singel Window) för fartyg som Sverige ska genomföra i enlighet med EU-direktivet ovan.

Remissen innehåller även bedömningar av behovet av att ändra i myndighetsföreskrifter med anledning av genomförandet av EU-direktivet.

Taggar:

EU-direktiv