Yttrande över Promemoria Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag

Regelrådet tillstyrker förslagen.

 Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.