Yttrande över promemoria Justeringar vad gäller det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet har funnit att konsekvensutredningens beskrivningar gällande bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar. Regelrådet anser dock att det hade höjt konsekvensutredningens kvalitet om problembeskrivningen gällande förslaget om kontoavgift hade beskrivits på ett tydligare sätt. Beskrivningarna gällande alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag samt regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbara.

Regelrådet anser dock att förslagsställaren borde tydliggjort storleken på berörda företag, och även om det finns kvalitativa beskrivningarna om vilken påverkan förslaget kan komma att ha på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet anser Regelrådet att beskrivningen hade behövt innehålla konkreta och kvantitativa exempel. En tydligare beskrivning av problemet förslaget om sanktionsavgift ska adressera hade också varit önskvärt och hade belyst eventuell påverkan på företags verksamhet på ett tydligare sätt. Regelrådet har också funnit att avsaknaden av en beskrivning av särskilt hänsyn till små företag vid reglernas utformning hade behövt motiveras. Regelrådet bedömer dock att förändringar som förslaget innebär är tydliga och anser, likt förslagsställaren, att berörda företag kan hantera ändringarna utan en betydande negativ påverkan. Med anledning av detta anser Regelrådet att de bristerna som funnits sammantaget inte belastar den sammantagna bedömningen av konsekvensutredningens kvalitet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag