Yttrande över promemoria med förslag till ändring i tullagen m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i tullagen (2000:1281), lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Det föreslås att Tullverket under vissa förutsättningar ska få rätt att ge information till ekonomiska aktörer och tullombud genom direktåtkomst. Vidare föreslås det att uppgifter som får lämnas ut till en enskild också får lämnas ut till dennes ombud. För att möjliggöra detta föreslås sekretessbrytande bestämmelser kombinerade med bestämmelser om tystnadsplikt.

Taggar:

Tullagen