Yttrande över promemoria om förändringar av trängselskatten i Göteborg

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt såvitt gäller Göteborgs kommun. Förslaget innehåller en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera betalstationer passeras under en viss tidsperiod, en s.k. flerpassageregel, och ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver föreslås att skattebeloppen höjs för att kompensera det intäktsbortfall som dessa ändringar medför. De nya skattebeloppen avses börja tillämpas från och med den 1 januari 2015.