Yttrande över promemoria om krav på rapportering av betalningstider samt kompletterande utredning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Näringsdepartementet remitterade 2018 en promemoria innehållande ett förslag till lag om rapportering av betalningstider (N2017/07725SKR). Med anledning av remissinstansernas yttranden, inklusive Regelrådets (RR 2018-123), över promemorian gavs Bolagsverket och Tillväxtverket i uppdrag att genomföra en fördjupande utredning av vissa frågor. Det är denna utredning som nu remitterats. Regelrådet har emellertid valt att behandla den ursprungliga promemorian tillsammans med den nu remitterade utredningen.

Förslaget i den ursprungliga promemorian är att företag med minst 500 anställda varje år ska rapportera den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden samt den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid för företag som har 0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda till Bolagsverket.

Den kompletterande utredningen innehåller en beskrivning av alternativa lösningar för företags inhämtande och inlämnande av information från och till Bolagsverket (webbaserad lösning eller maskin till maskinlösning), förslag på bestämmelser om Bolagsverkets tillsyn och sanktionsmöjligheter (vitesföreläggande), förslag på vilka företag som bör vara rapporteringsskyldiga (alla företag med 250 eller fler anställda) samt utredningar kring behov av speciella informationsinsatser, uppskattade kostnader för svenska företag samt påverkan på företags verksamhet och konkurrensförhållanden.